Środowiskowy Dom Samopomocy w Muchówce

Strona główna

Akty prawne
Zasady przyjęcia
Pracownie
Nasze prace
Kontakt

-> KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH <-
Pokaz slajdów wyświetlany w górnej części strony
Środowiskowy Dom Samopomocy w Muchówce jest ośrodkiem wsparcia dla osób przewlekle psychicznie chorych, niepełnosprawnych intelektualnie oraz wykazujących inne zaburzenia psychiczne.
Został  powołany  Uchwałą  Rady  Miejskiej  z  dnia  27 października 2005 r.,     a faktyczną działalność rozpoczął 1 stycznia 2006 r.

Dom   świadczy,   na    rzecz   swoich   uczestników,   różnego   rodzaju   usługi, a podstawowym jego zadaniem jest podtrzymanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do możliwie jak najbardziej samodzielnego życia. Działalność Domu opiera się przede wszystkim na różnego rodzaju treningach: funkcjonowania w codziennym życiu (w tym dbałości o wygląd zewnętrzny, naukę higieny, trening kulinarny), umiejętności interpersonalnych
i rozwiązywania problemów.
Świadczone są również usługi psychologiczne, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, niezbędna opieka, terapia ruchowa. Dom umożliwia również uczestnikom spożywanie gorącego posiłku, przygotowanego w ramach zajęć terapeutycznych.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Muchówce jest jednostką organizacyjną Gminy Nowy Wiśnicz, działającą na zasadach jednostki budżetowej.
Podstawę prawną Domu stanowi:

• ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
• ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego;
• ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
• ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;
• ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;
• rozporządzenie Ministra Pracy i  Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r.    w sprawie środowiskowych domów samopomocy;
• uchwała Nr XXXIII/216/05 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu
z dnia 27 października 2005 r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Muchówce;
• uchwała Nr XIV/92/15 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 23 września 2015 r.  w  sprawie  nadania  statutu  Środowiskowemu  Domu  Samopomocy w Muchówce.

Funkcjonowanie Domu określają: statut, regulamin organizacyjny, program działalności i plany pracy Domu.

Dom jest otwarty od poniedziałku do piątku przez osiem godzin dziennie.
 www.sds.nowywisnicz.eu - 2017